ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലൂടെ

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലൂടെ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ. ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ ദിവസത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ 4000 ത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിക്കിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് 1906 ൽ ഈ

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പതിനേഴിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ഇന്ന് വേൾഡ് സർക്കസ് ഡേ. സർക്കസ് ഒരു കലാരൂപമായി പരിഗണിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഒന്നിലൂടെ…

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… എറണാകുളം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് 1958 ൽ ഇന്നാണ്. എറണാകുളത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിലൂടെ…

ഇന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക്… കൊക്ക-കോള ആദ്യമായി കുപ്പികളിലാക്കി വിപണനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് 1894 ൽ ഇതേദിവസമാണ്. 2. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പിന്

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് പത്തിലൂടെ…

ഇന്ന് മാർച്ച് പത്ത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടന്നത് 1876 ൽ ഇന്നാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെല്ലും

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് ആറിലൂടെ

ഇന്ന് മാർച്ച് ആറ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്ന ആദ്യ  ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായി ഘാന മാറിയത് ഇന്നേദിവസം

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് അഞ്ചിലൂടെ

ഇന്ന് മാർച്ച് അഞ്ച്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ഇന്ന് ലോക പ്രാർത്ഥനാ ദിനം. “Informed Prayer and Prayerful Action” എന്ന മോട്ടോയുടെ

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് നാലിലൂടെ

ഇന്ന് മാർച്ച് നാല്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഇസ്റ്റോണിയയിൽ ആദ്യ ഇന്റർനെറ്റ് ഇലക്ഷൻ നടന്നത് 2007 ൽ ഇതേദിവസമാണ്. 2.

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് മുന്നിലൂടെ

 ഇന്ന് മാർച്ച് 3. എന്തൊക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നുനോക്കാം… ഇന്ന് വേൾഡ് ഹിയറിങ് ഡേ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസഷന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും

Read more