നിരന്തര അഗ്നിപർവത വിസ്ഫോടനം; 100 അടി ഉയരം വർധിച്ച് എറ്റ്ന അഗ്നിപർവതം…

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ളതും സജീവവുമായ അഗ്നിപർവതമാണ് മൗണ്ട് എറ്റ്ന. ഇറ്റലിയിലെ സിസിലിയിലാണ് ഈ അഗ്നിപർവതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സജീവമായ പർവതമാണ് ഇതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ അഗ്നിപർവതം നിർത്താതെ

Read more