ആരാധകർക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് മിനി സീരീസുകൾ…

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സിനിമകളേക്കാൾ ആരാധകരുണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്കസ് സീരിസിന്. ചിലപ്പോൾ സിനിമയെക്കാളും സീരിസിന് ഭംഗി നൽകുന്നത് കഥപറച്ചിലിന്റെ രീതിയും കഥാപാത്രത്തോടൊപ്പമുള്ള യാത്രയും നൽകുന്ന അനുഭൂതി തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ സിനിമയേക്കാൾ ആഴത്തിൽ

Read more