ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 12 ശതമാനം “ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേർസ്”; അറിയാം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേർസിനെ കുറിച്ച്…

ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേർസ് ഡേ ആണ്. എല്ലാവർഷവും ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്നിനാണ് ഇടംകയ്യന്മാരുടെ ദിവസമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ജനസംഖ്യയുടെ 10-12 ശതമാനത്തോളം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേർസ് ആണ് എന്നാണ്

Read more

ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കൊക്കുള്ള പക്ഷി; ഏകദേശം നീളം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച്…

പക്ഷികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കൊക്കുള്ളവയാണ് പെലിക്കൻ പക്ഷികൾ. ഏകദേശം പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് എങ്കിലും നീളം വരും അവയുടെ കൊക്കിനെന്നാണ് കണക്ക്. പെലിക്കനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത ഉള്ളവയുണ്ട്.

Read more

അമ്പത് വർഷമായി കത്തിതീരാതെ “നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി”….

ഡോർ ടു ഹെൽ അഥവാ നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴി. കേൾക്കുമ്പോൾ വിചിത്രമായി തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെർവീസിലെ ഈ ഗർത്തം ഒരു പ്രകൃതി വാതക മണ്ഡലമാണ്. നിഗൂഡമായ ഗർത്തത്തിന്റെ

Read more