12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള അഗാധ ഗർത്തം; പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട്…

ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അഗാധ ഗർത്തത്തിന്റെ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. ലൈംസ്റ്റോൺ തീരദേശത്തിനടുത്തതാണ് ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു അത്ഭുത ഗർത്തം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

Read more