വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന നീരജ് മാജിക്; അതിനായി നീരജിനെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ഇവരുടെ കരങ്ങൾ…

ജാവലിൻ ത്രോയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടി തന്ന നീരജ് ചോപ്രയെ ആഘോഷിക്കുകയാണ് രാജ്യം. എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന

Read more