യുദ്ധമുഖത്ത് സൈനികരെ അദൃശ്യരാക്കാം; പുതിയ സംവിധാനത്തിന് ഇവിടെ തുടക്കം…

കേട്ടാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണ്. പക്ഷെ സംഗതി ഉള്ളതാണ്. സൈനികരെ അദൃശ്യരാക്കാൻ കഴിവുള്ള പുതിയ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ. പൊതുവെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങളിലും ഏറെ

Read more