ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലൂടെ

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിലൂടെ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ. ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഈ ദിവസത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്നിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് നോക്കാം… ഇന്ന് വേൾഡ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഡേ. 2. 1992 ൽ ഈ ദിവസമാണ്

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഇരുപതിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് നോക്കാം… ഒരു മനുഷ്യ അവയവം ആദ്യമായി ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തത് 1951 ൽ ഈ ദിവസമാണ്.

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ 4000 ത്തോളം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിക്കിയ ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് 1906 ൽ ഈ

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പതിനേഴിലൂടെ

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനേഴ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ഇന്ന് വേൾഡ് സർക്കസ് ഡേ. സർക്കസ് ഒരു കലാരൂപമായി പരിഗണിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിലൂടെ…

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന Dr എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ, നേര്യമംഗലം പവർ ഹൌസ്  രാജ്യത്തിന്

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ പത്തിലൂടെ…

ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്ത്. ചരിത്രത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… ഇന്നു വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതി ഡേ. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ പിതാവായി കണക്കാക്കപെടുന്ന ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹാനിമാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ

Read more

ചരിത്രം ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിലൂടെ…

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒമ്പത്. ചരിത്രത്തിൽ ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. 1918 ൽ ഏപ്രിൽ 9 നാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള സിഡ്നി ഒപ്പേറ ഹൌസിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായി

Read more

ചരിത്രം- ഏപ്രിൽ ഒന്നിലൂടെ…

ഇന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം… എറണാകുളം ജില്ല നിലവിൽ വന്നത് 1958 ൽ ഇന്നാണ്. എറണാകുളത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ

Read more

ചരിത്രം- മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിലൂടെ…

ഇന്ന് മാർച്ച് പന്ത്രണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക്… കൊക്ക-കോള ആദ്യമായി കുപ്പികളിലാക്കി വിപണനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് 1894 ൽ ഇതേദിവസമാണ്. 2. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപ്പിന്

Read more