പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന നായ്ക്കൾ; ഇതുവരെ ചാടിയത് 700 എണ്ണം…

ഈ ലോകത്ത് സൂയിസൈഡ് പോയിന്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആളുകളെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് സൂയിസൈഡ് പോയ്ന്റ്സ് എന്ന്

Read more