“ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വനിതാ മാസികയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കവർ ഫോട്ടോ വന്നതിൽ അഭിമാനം”; വൈറലായൊരു ഫോട്ടോ…

കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടും കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുകയാണ് ഫെമിന ഇന്ത്യ മാഗസീനിൽ പുതുതയിൽ വന്ന കവർ ഫോട്ടോ. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചർച്ച വിഷയവും. വനിതാ

Read more